Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Ardua-Gym vzw
Spoorwegstraat 63, 2220 Heist-op-den-Berg
Verantwoordelijke: Verbeek Leo
E-mail: verbeek.leo@skynet.be of betalingen@arduas.be
Telefoon:+32 496 81 07 12
Ondernemingsnummer: 0443.336.025
Bankgegevens: BE93 0018 2233 6067 - GEBABEBB - BNP PARIBAS FORTIS

Algemene bepalingen

De webshop van Ardua-Gym vzw, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Spoorwegstraat 63, 2220 Heist-op-den-Berg (hierna “Arduas” genoemd) biedt haar leden en sympathisanten de mogelijkheid om producten (lidmaatschap, tickets en allerlei merchandising) uit de webshop online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (=“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (=“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Arduas moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Arduas aanvaard zijn.

Prijzen

De prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Eventuele leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend en steeds apart vermeld gedurende het bestelproces.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de producten op deze webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Arduas niet. Arduas is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Arduas is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Arduas via bovenvermelde gegevens (zie Ondernemingsgegevens).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Arduas. Arduas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

De klant selecteert zijn producten in de webshop en kan via het winkelmandje een overzicht verkrijgen. Deze kan hij na het lezen en accepteren van de algemene voorwaarden betalen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via Bancontact (d.m.v. betaalprovider Mollie)
 • cash bij afhalen (de betaalmethode is niet altijd beschikbaar, afhankelijk van de producten in de winkelwagen)

Betalen op de Arduas webshop is volkomen veilig. We maken gebruik van de SSL-technologie om je gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen.

Arduas is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is of voorgaande bestellingen waarbij betalingsissues geweest zijn of de gevraagde afspraken niet gerespecteerd werden.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

De producten van de webshop worden niet geleverd, maar kunnen enkel worden afgehaald op het aangegeven tijdstip en locatie.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de afhaling, moeten onmiddellijk door de Klant worden gemeld aan Arduas. Indien dit niet onmiddellijk gemeld wordt, kan er ook geen correctieve maatregel getroffen worden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van de gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Arduas.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Arduas te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel (herroepingsrecht) gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten online aankopen bij Arduas.

Indien je het producten wil aankopen en betalen is het noodzakelijk om vooraf een account aan te maken.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Arduas (zie Ondernemingsgegevens) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Arduas heeft meegedeeld, overhandigen aan een bestuurslid van Arduas. De Klant is op tijd als hij de goederen terugbrengt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Arduas zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Arduas alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Arduas op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Arduas wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden of overhandigd heeft aan een bestuurslid van Arudas, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Er zal geen lidgeld terug betaald worden van zodra het turnjaar gestart is en er tussentijds zou beslist worden om te stoppen met turnen.

Arduas betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Arduas geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor producten die online werden aangekocht en deze door de Klant zijn opgehaald, dient de Klant contact op te nemen met het bestuur het Arduas en het product persoonlijk afgeven aan een bestuurslid van Arduas.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Arduas zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Klantendienst

Het bestuur van Arduas is bereikbaar via de gegevens hierboven (zie Ondernemingsgegevens). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Arduas beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Arduas zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen. Of in het geval van niet betalen van het lidmaatschap, heeft Arduas het recht om de toegang tot de club en sportzaal te ontzeggen voor bijhorende lid. Het lidmaatschap omvat ook een verzekering voor de turners/turnsters. Veiligheid staat centraal en zonder betaling van lidgeld is een verderzetting niet mogelijk.

Privacy policy

Bekijk hier onze privacy policy

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Arduas om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Arduas. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht - geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage: modelformulier voor herroeping

Dit formulier moet u (als Klant) alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst van aangekochte goederen/producten wilt herroepen.

Aan Ardua-Gym vzw
T.a.v. Verbeek Leo
Spoorwegstraat 63, 2220 Heist-op-den-Berg
E-mail: verbeek.leo@skynet.be of betalingen@arduas.be
Telefoon:+32 496 81 07 12
Ondernemingsnummer: 0443.336.025
Bankgegevens: BE93 0018 2233 6067 - GEBABEBB - BNP PARIBAS FORTIS

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op:
Ontvangen op:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

© 2022 - Arduas - Turnkring Heist-op-den-Berg